Thông báo Vv lựa chọn tổ chức tham gia đấu giá tài sản

Thông báo Vv lựa chọn tổ chức tham gia đấu giá tài sản

Thông báo Vv lựa chọn tổ chức tham gia đấu giá tài sản/documents/38611/30567606/Scan+th%C3%B4ng+b%C3%A1o+v%E1%BB%81+vi%E1%BB%87c+l%E1%BB%B1a+ch%E1%BB%8Dn+t%E1%BB%95+ch%E1%BB%A9c+%C4%91%E1%BA%A5u+gi%C3%A1.pdf/e6395308-978b-4a5b-8aaf-a1340b2d1001

/documents/38611/30567606/Scan+th%C3%B4ng+b%C3%A1o+l%E1%BB%B1a+ch%E1%BB%8Dn+t%E1%BB%95+ch%E1%BB%A9c+%C4%91%E1%BA%A5u+gi%C3%A1+v%E1%BB%A5+t%C3%BAi+s%C3%A1ch.pdf/7545f8a5-3d73-4f52-a6bd-6b420fbc6fdd

Lê Linh
Cục Quản lý thị trường Tỉnh Nam Định