Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định từ tháng 01 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023

Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định và công chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định từ tháng 01 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023 tại trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định, địa chỉ: số 31 Vị Xuyên, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định trân trọng thông báo./.

Xem chi tiết tại đây: /documents/38611/37147106/TB+20.pdf/dccdf96a-37e9-41b2-ae41-e78cb7df0191

Lê Linh
Cục Quản lý thị trường Tỉnh Nam Định