Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Xem chi tiết Thông báo tại đây:

 /documents/38611/32725675/Th%C3%B4ng+b%C3%A1o+k%E1%BA%BFt+qu%E1%BA%A3+LC%C4%91%C6%A1n+v%E1%BB%8B+t%E1%BB%95+ch%E1%BB%A9c+%C4%91%E1%BA%A5u+gi%C3%A1.pdf/bbc1eac5-9546-4f1c-91d5-e4e3a362533d

Lê Linh
Cục Quản lý thị trường Tỉnh Nam Định