Kế hoạch Kiểm tra định kỳ năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định

Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023 kèm theo Quyết định số 583/QĐ-CQLTT.

Thực hiện Quyết định số 2414/QĐ- BCT ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Định hướng chương trình kiểm tra năm 2023 của Tổng cục Quản lý thị trường và Công văn số 2578/TCQLTT-TTKT ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường phê duyệt Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023 kèm theo Quyết định số 583/QĐ-CQLTT ngày 30 tháng 12 năm 2022. 

1. Đối tượng kiểm tra gồm: 

- Tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại điện tử hoặc ứng dụng công nghệ số để kinh doanh;

- Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh xăng dầu; kinh doanh khí;

- Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên thị trường về: mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản; kinh doanh hàng điện tử, sản phẩm thời trang; mỹ phẩm, đường cát;

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh rượu, nguyên liệu thuốc lá, các sản phẩm thuốc lá;

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh hóa chất;

- Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh các nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Danh sách cụ thể tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân hoặc địa điểm, địa chỉ kinh doanh được kiểm tra theo kế hoạch tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này (gồm 548 tổ chức, cá nhân, trong đó: 75 tổ chức và 473 cá nhân).

2. Thời gian kiểm tra: bắt đầu từ ngày 01/01/2023 và kết thúc trước ngày 15/11/2023.

Chi tiết Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định xem tại đây: 

/documents/38611/37147106/Chi+ti%E1%BA%BFt+K%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+Ki%E1%BB%83m+tra+%C4%91%E1%BB%8Bnh+k%E1%BB%B3+n%C4%83m+2023+c%E1%BB%A7a+C%E1%BB%A5c+Qu%E1%BA%A3n+l%C3%BD+th%E1%BB%8B+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+t%E1%BB%89nh+Nam+%C4%90%E1%BB%8Bnh+xem+t%E1%BA%A1i+%C4%91%C3%A2y.pdf/346a8350-9f34-46ea-8955-e39d9a9f12e6

Lê Linh
Cục Quản lý thị trường Tỉnh Nam Định