Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định: Thông báo Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022

Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định thông báo Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định: Thông báo Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022 xem chi tiết tại đây:/documents/38611/20126364/Q%C4%90+593.pdf/1bb6d843-10ff-4191-bfbe-36c43433b828
Cục QLTT tỉnh Nam ĐỊnh