Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2022

Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định thông báo lịch tiếp công dân định kỳ từ tháng 01 tháng 12 năm 2022
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định thông báo lịch tiếp công dân định kỳ từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2022 xem chi tiết tại đây:/documents/38611/20135517/TB+618.pdf/6d50ce5a-ad7f-486e-aeac-946a645a56d1
Kim Dung
Cục Quản lý thị trường Tỉnh Nam Định