Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định công khai dự toán ngân sách năm 2022

Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định thông báo công khai dự toán ngân sách năm 2022

        Căn cứ Quyết định số 3109/QĐ-TCQLTT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022;

        Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 634/QĐ-CQLTT ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022.

        Xem chi tiết Quyết định tại đây:

/documents/38611/21296567/QUy%E1%BA%BFt+%C4%91%E1%BB%8Bnh+c%C3%B4ng+khai+d%E1%BB%B1+to%C3%A1n+2022.pdf/b84c1673-24bb-4e52-9650-88d51dcaecee

Kim Dung
Cục Quản lý thị trường Tỉnh Nam Định

Bình luận