Cục QLTT tỉnh Nam Định: Thông báo Quyết định về việc công khai báo cáo quyết toán năm 2020

Cục QLTT tỉnh Nam Định thông báo Quyết định về việc công khai báo cáo quyết toán năm 2020

 

Xem chi tiết Quyết định về việc công khai báo cáo quyết toán năm 2020 tại đây:/documents/38611/20051059/Q%C4%90+503.pdf/20a94f3f-8ddf-4831-8c64-3dfbbbf31805

Nguyễn Văn Luân - Kế toán trưởng
Cục Quản lý thị trường Tỉnh Nam Định

Bình luận