chi tiết liên hệ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH NAM ĐỊNH

Địa chỉ: Số 31 Đường Vị Xuyên – Thành phố Nam Định – Tỉnh Nam Định.

Điện thoại: 0350 3642306

Fax: 0350 3637355

Website: https://namdinh.dms.gov.vn/