STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Quyết định về việc công khai báo cáo quyết toán năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định
2022 Quyết định 401/QĐ-QLTTNĐ 15/08/2023
2
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định
2023 Quyết định 59/QĐ-CQLTT 27/01/2023
3
Về việc công khai báo cáo quyết toàn năm 2021 của Cục QLTT tỉnh Nam Định
2021 Quyết định 418/QĐ-CQLTT 26/10/2022
4
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022
2022 Quyết định 634/QĐ-CQLTT 31/12/2021
5
Về việc công khai báo cáo quyết toán năm 2020 của Cục QLTT tỉnh nam Định
2020 Quyết định 503/QĐ-CQLTT 14/10/2021
6
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021
2021 Quyết định 57/QĐ-CQLTT 26/01/2021
7
Về việc công bố công khai báo cáo quyết toán năm 2019
2019 Quyết định 473/QĐ-CQLTT 31/12/2020
8
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020
2020 Quyết định 28/QĐ-CQLTT 16/01/2020