STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Về việc công khai báo cáo quyết toán năm 2020 của Cục QLTT tỉnh nam Định
2021 Quyết định 503/QĐ-CQLTT 14/10/2021
2
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021
2021 Quyết định 57/QĐ-CQLTT 26/01/2021
3
Về việc công bố công khai báo cáo quyết toán năm 2019
2019 Quyết định 473/QĐ-CQLTT 31/12/2020
4
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020
2020 Quyết định 28/QĐ-CQLTT 16/01/2020